Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Política de privadesa

Home / Política de privadesa
Home / Política de privadesa

IbizaPreservation Política de Privacitat

La present política de privacitat és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en el que no resulti contrari a la normativa indicada, a la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les poguessin substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privacitat de les seves dades personals. Les dades personals facilitades són necessaris per a prestar els nostres serveis i són tractats de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada d’aquests, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-li de manera transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seves dades personals que realitza aquesta organització.

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

IDENTITAT: FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA

C.I.F. / N.I.F.: G57940678

DOMICILI: C/ VENDA DE CAN LLATZER, 25, 07814 SANTA EULALIA DEL RIO (ILLES BALEARS)

TELÈFON: 634072653

E-MAIL: info@ibizapreservation.org

DELEGAT PROTECCIÓ DADES: dpo@procoden.es

II.- DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

1.- Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió tret que així es disposi en els tractaments específics.

2.- Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l’enviament d’e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:

– Cedits a empreses de serveis informàtics situades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,

– Transferits a empreses de serveis informàtics situades fora del EEE acollits a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguin requerits en compliment d’obligacions legals.

III.- BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals l’informarem de la base legal que el legitima.

IV.- DRETS

DRET D’ACCÉS

És el dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen l’interessat i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracti, els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat o a oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l’existència, si escau, de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan es transfereixin dades a tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

DRET DE RECTIFICACIÓ

És el dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incomplets. Cal tenir en compte que en facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certs i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació d’aquests. Per tant qualsevol mal causat per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l’interessat.

DRET DE SUPRESSIÓ

És el dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats, o estan sent tractats d’una altra manera o retiri el consentiment. Cal tenir en compte que no procedirà la supressió quan el tractament de les dades personals sigui necessari, entre altres supòsits, per al compliment d’obligacions legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A LA LIMITACIÓ

És el dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, la qual cosa suposa que en determinats casos pugui sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seves dades personals o que els conservem més enllà del temps necessari quan pugui necessitar-lo.

DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat en marcar “He llegit i accepto la política de privacitat” en qualsevol moment i segons s’especifica en l’apartat corresponent “Exercici de drets” o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tenir en compte que aquest dret no farà efecte si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una obligació legal, l’execució i el manteniment d’una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

DRET A LA PORTABILITAT

És el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es basi en el seu consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats o informàtics.

DRET D’OPOSICIÓ

És el dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals sobre la base de l’interès legítim nostre. No continuarem tractant les seves dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

Si considera que tractem les seves dades personals d’una manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EXERCICI DE DRETS

Pot exercir els drets que li assisteixen a través de carta a l’adreça postal a dalt indicada o a través de l’e-mail info@ibizapreservation.org, adjuntant en tots dos casos copia del seu NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

V.- TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.

DISPOSICIONS GENÈRIQUES

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són els estrictament necessaris, la negativa a facilitar-los implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

FORMULARI VOLUNTARIS

Les dades personals seran tractats per a gestionar l’execució i manteniment dels serveis sol·licitats.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar “He llegit i accepto la política de privacitat”.

Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment, tret que hagin de conservar-se per al manteniment de la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d’obligacions legals

FORMULARIS DONAR/SUMA’T AL CERCLE

Les dades personals seran tractades per a canalitzar les donacions econòmiques.

La base legal la qual legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar “He llegit i accepto la política de privacitat”.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixin de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que li assisteixen com a interessat.

FORMULARIO COMUNICACIONES COMERCIALES O NEWSLETTER

Les dades personals seran tractats per a gestionar la subscripció a nostra Newsletter, incloent-hi l’enviament d’informació personalitzada o no sobre els nostres productes o serveis a través de diversos mitjans com a telèfon, correu electrònic, SMS, aplicacions per a dispositius mòbils, així com per qualsevol procediment anàleg. Cal tenir en compte que aquest tipus de tractament de dades pot comportar l’anàlisi del seu perfil d’usuari per a determinar quines són les seves preferències i així poder fer-li arribar informació més adequada als seus interessos.

Pot sol·licitar la baixa per a aquesta mena de tractament, en funció del mitjà emprat, de la següent forma:

– Correu electrònic: Mitjançant l’enllaç a aquest efecte que trobarà en cadascuna de les comunicacions electròniques o mitjançant procediment anàleg especificat en la comunicació comercial.

– WhatsApp (altres apps): Sol·licitant la baixa a la subscripció.

– SMS: Sol·licitant la baixa a la subscripció.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés prestat: en marcar “He llegit i accepto la política de privacitat” en la web, a través de document físic o mitjançant el correu electrònic, segons cada cas.

Cal tenir en compte que en cas que el mitjà emprat sigui WhatsApp les dades personals seran cedits a WhatsApp*Ireland Limited la qual està situada dins de EEE.

Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment segons la forma indicada en el present apartat.