Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Voluntaris

Home / Voluntaris
Home / Voluntaris

VOLUNTARIAT AMB IBIZAPRESERVATION

En IbizaPreservation buscamos voluntarias/os comprometidas/os con el medio ambiente. Si quieres colaborar con nuestra fundación puedes hacerlo en las siguientes áreas de trabajo:

En IbizaPreservation buscam voluntaris i voluntàries compromeses amb el medi ambient. Si vols col·laborar amb la nostra fundació pots fer-ho en les següents àrees de treball:

OBSERVATORI DE SOSTENIBILITAT (recerca i recopilació de dades)

COMUNICACIÓ (màrqueting, xarxes socials, disseny web, fotografia, vídeo)

ACCIONS PUNTUALS (Neteges de platges, esdeveniments i congressos, voluntariat agrícola, etc.)

RECOL·LECCIÓ DE FONS (Esdeveniments solidaris, cerca de donants, sol·licitud d’ajudes i subvencions)

TRADUCCIONS (Anglès, castellà i català)

ADMINISTRACIÓ: (Labors administratives, assessorament laboral, fiscal, comptable)

Si t’interessa, si us plau, emplena aquest formulari.

Descarrega el Plà de Voluntariat IbizaPreservation.

Veure aquí el nostre acord de voluntariat.

Descarrega el Compromís de Confidencialitat de Protecció de Dades.

Veure més avall els drets i deures de la persona voluntària.

VOLUNTARIAT AMB ALTRES ORGANITZACIONS

Amics de la Terra (Friends of the Earth)

Si ets bo en idiomes, informàtica, esport o activitats a l’aire lliure, art o comunicació, a Amics de la Terra li encantaria que els contactis. Pots descarregar-te un formulari en el seu web i enviar-lo a Juanjo: voluntariateivissa@gmail.com.

Deixalles

Deixalles crea oportunitats de treball per a persones excloses socialment donant una segona vida a molts productes, i evitant així que acabin a l’abocador. Si saps reparar mobles, joguines o roba contacta amb Joan Carles en deixalleseivissa@deixalles.org.

EcoFeixes

Si t’agradaria fer voluntariat en la terra, EcoFeixes, la cooperativa d’agricultors ecològics, necessita la teva ajuda. EcoFeixes és part d’APAEEF, “Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera”. Pots contactar amb Maribel en info@apaeef.org.

GEN-GOB Eivissa

GEN-GOB és l’ONG ambiental d’Eivissa més veterana. Necessita voluntaris per a activitats relacionades amb la conservació de la mar i del territori. Podeu contactar-los en gen@gengob.org.

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D’EIVISSA

La Associació de Voluntaris d’Eivissa desenvolupa activitats d’interès general, per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat en general. Pots contactar amb aquesta associació en el telèfon 971 390 960 o enviant un correu electrònic a info@voluntarisdeivissa.com.

Drets i deures de la persona voluntària

Drets

A l’article 10, de la Llei 45/2015, de voluntariat s’enuncien els drets de les persones voluntàries:

 1. Rebre regularment durant la prestació de la seva activitat, informació, orientació i suport, així com els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls encomanin.
 2. Rebre en tot moment, a càrrec de l’entitat de voluntariat, i adaptada a les seves condicions personals, la formació necessària per al correcte desenvolupament de les activitats que se’ls assignin.
 3. Ser tractades en condicions d’igualtat, sense discriminació, respectant la seva llibertat, identitat, dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució.
 4. Participar activament en l’organització en què s’insereixin, col·laborant en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes o projectes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació i, en la mesura que aquestes ho permetin, en el govern i administració de l’entitat de voluntariat.
 5. Estar coberts, a càrrec de l’entitat de voluntariat, dels riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en els quals la legislació sectorial ho exigeixi, a través d’una assegurança o una altra garantia financera.
 6. Ser reemborsades per l’entitat de voluntariat de les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats, d’acord amb el que es preveu en l’acord d’incorporació i tenint en compte l’àmbit d’actuació de voluntariat que desenvolupin.
 7. Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntari en la qual consti, a més, l’entitat de voluntariat en la qual participa.
 8. Realitzar la seva activitat d’acord amb el principi d’accessibilitat universal adaptat a l’activitat que desenvolupin.
 9. Obtenir reconeixement de l’entitat de voluntariat, pel valor social de la seva contribució i per les competències, aptituds i destreses adquirides a conseqüència de l’exercici de la seva labor de voluntariat.
 10. Que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i protegides d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i altra normativa d’aplicació.
 11. Cessar en la realització de les seves activitats com a voluntari en els termes establerts en l’acord d’incorporació.

Deures de la persona voluntària

A l’article 11, de la Llei 45/2015, de voluntariat s’enuncien els deures de les persones voluntàries:

 1. Complir els compromisos adquirits amb les entitats de voluntariat en les quals s’integrin, reflectits en l’acord d’incorporació, respectant els fins i estatuts d’aquestes.
 2. Guardar la deguda confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva acció voluntària.
 3. Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que poguessin rebre bé de les persones destinatàries de l’acció voluntària, bé d’altres persones relacionades amb la seva acció voluntària.
 4. Respectar els drets de les persones destinatàries de l’acció voluntària en els termes previstos en l’article 16.
 5. Actuar amb la diligència deguda i de manera solidària.
 6. Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat de voluntariat per a les activitats i funcions confiades, així com en les quals amb caràcter permanent es necessitin per a mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
 7. Seguir les instruccions de l’entitat de voluntariat que tinguin relació amb el desenvolupament de les activitats encomanades.
 8. Utilitzar degudament l’acreditació personal i els distintius de l’entitat de voluntariat.
 9. Respectar i cuidar els recursos materials que posi a la seva disposició l’entitat de voluntariat.
 10. Complir les mesures de seguretat i salut existents en l’entitat de voluntariat.
 11. Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa d’aplicació.

Normativa

 • Legislació estatal

La Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del voluntariat, es va desenvolupar com a resposta a configuració i dimensions del voluntariat i una necessitat de la presència pública, eficaç i coordinada de l’acció voluntària que exigia un model legal d’acord amb les necessitats d’aquesta manera de participació.

 • Legislació autonòmica

Comunitat Autònoma dels Illes Balears. Llei de voluntariat social de les Illes Balears