Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Avís Legal i Condicions d’Ús

Home / Avís Legal i Condicions d’Ús
Home / Avís Legal i Condicions d’Ús

AVÍS LEGAL

En compliment de l’art. 10 de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest lloc web és:

IDENTITAT: “FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA”

C.I.F / N.I.F.: G57940678

DOMICILI: C/ VENDA DE CAN LLATZER, 25, 07814 SANTA EULALIA DEL RIO (ILLES BALEARS)

TELÈFON: 634072653

E-MAIL: info@ibizapreservation.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE

www.ibizapreservation.org

1.- OBJECTE.

Les presents condicions generals d’ús (d’ara endavant CGU), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini www.ibizapreservation.org(d’ara endavant Website), titularitat de “FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA” (d’ara endavant IbizaPreservation), posat a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari/s).

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats en l’Avís Legal.

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.

La utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’Usuari de les CGU vigents a cada moment en què l’Usuari accedeixi a aquest. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es proposi utilitzar el Website.

En tot cas, IbizaPreservation es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, IbizaPreservation es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website”, s’entén a tot Usuari que accedeixi i navegui pel Website independentment que empleni els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

IbizaPreservation podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website.

Tret que es disposi una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l’Usuari.

L’Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de IbizaPreservation, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del Website:

  1. a) A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  2. b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de IbizaPreservation, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de IbizaPreservation o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
  3. c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a la disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

IbizaPreservation procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzin habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de mal o inutilització del Website). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de IbizaPreservation o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

IbizaPreservation no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferts en aquest, ni que el contingut existent en el seu Website es trobi actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per tals circumstàncies.

IbizaPreservation durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, IbizaPreservation no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seves diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, IbizaPreservation no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament d’aquest.

Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant això, IbizaPreservation no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el Website introduïts per tercers aliens a IbizaPreservation que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, IbizaPreservation no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

IbizaPreservation adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, IbizaPreservation no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació del Website que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, IbizaPreservation no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

IbizaPreservation no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

IbizaPreservation no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de IbizaPreservation. IbizaPreservation no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- ENLLAÇOS.

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i el Website hauran d’observar i complir les condicions següents:

  1. i) No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici del Website , però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de IbizaPreservation.
  2. ii) La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.
  3. iii) La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  4. iv) IbizaPreservation es reserva el dret a bloquejar els Enllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

IbizaPreservation es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents CGU es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats d’Eivissa.

10.- NOTIFICACIONS.

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, IbizaPreservation designa com a domicili de contacte l’especificat en l’Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre en el Website, serà l’utilitzat per IbizaPreservation a l’efecte de practicar notificacions a l’Usuari.

L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzats les dades que a l’efecte de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï IbizaPreservation a l’Usuaries consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. IbizaPreservation no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.